top of page

ΝΕΑ Νομοθεσία: Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων.


Δημοσιεύτηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2016 η Υ.Α. 3275 Φ.700.17 "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων».

Σύμφωνα με το κείμενο της:

1. Οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για πνευματικές, διοικητικές δραστηριότητες, ή την παροχή υπηρεσιών, όπως γραφεία δημόσιων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων, διαιτολογικά γραφεία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία λογοθεραπευτών, αγροτικά ιατρεία, γραφεία τελετών, τράπεζες ή Κ.Ε.Π. με μικτό εμβαδόν κάτω των 70 τ.μ., καθώς και φορείς ή συστεγαζόμενες μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας,όπως ιατρεία, οδοντιατρεία και πολυϊατρεία περιλαμβανομένων εκείνων που συστεγάζονται με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές ή άλλες μονάδες, καθώς και διαγνωστικά εργαστήρια(όπως μικροβιολογικά εργαστήρια και εργαστήρια βιολογικών υλικών).

2. Επιπροσθέτως η απόφαση εφαρμόζεται και στις ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το γραφείο και είναι της αυτής ιδιοκτησίας−εκμετάλλευσης:

  • α. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο).

  • β. Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως αίθουσα εκδηλώ−σεων − διαλέξεων, γυμναστήριο και εστιατόριο).

  • γ. Χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καιλοιποί χώροι (όπως λεβητοστάσια, μετασχηματιστέςμέσης και υψηλής τάσης, αποθήκες καυσίμων, κουζίνα).

3. Οι διατάξεις της δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

  • α. Γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις τουΠ.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει.

  • β. Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οικοτροφεία, ογκολογικές μονάδες και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίαςμε τις διατάξεις της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6−7−1960 «Περίυποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλ−τικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

  • γ. Κυλικεία. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται απόάποψη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις τηςυπ’ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθεφορά ισχύει.

  • δ. Γραφεία της αυτής ιδιοκτησίας που έχουν λειτουργική εξάρτηση με την κύρια δραστηριότητα όπωςγραφεία εκπαιδευτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού,εμπορικών καταστημάτων και αποθηκών.

4. Στις περιπτώσεις γραφείων που καταλαμβάνουν δύο(2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολήτων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριοεξετάζεται ξεχωριστά.

1.Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του Ν. 4342 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας (ΕΕ L141 της 28.5.2013)».

2. Θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου η χώρα να συνεισφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020της Ένωσης για είκοσι τοις εκατό (20%) στην ενεργειακή απόδοση και να προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

3. Θεσπίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακήςαπόδοσης για το 2020, μέτρα για την προώθησή τουςκαι κανόνες που αποσκοπούν στην υπερνίκηση τωναδυναμιών της αγοράς ενέργειας που παρεμποδίζουντην απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας.

Σύμφωνα με το άρθτο 10 του εν λόγω Νόμου, σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας − οι οποίοι είναι οικονομικώς αποδοτικοί − και διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW). β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), εμπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.α.) και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκα− ταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW). γ) Κατηγορία Γ΄: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW).

Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσ-σονται σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής:

α) Τάξη Α΄: εντάσσονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί από την κτήση του διπλώματός τους και οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους, καθώς επίσης και οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄. β) Τάξη Β΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης μετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Τάξης, καθώς επίσης και οι μηχανικοί που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα, όπως αυτή θα οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄ και Β΄. γ) Τάξη Γ΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης με ειδικότητα μηχανο-λόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου−ηλεκτρολόγου και χημικού μηχανικού, μετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β΄ Τάξης, καθώς επίσης και μηχανικοί με ειδικότητα μηχανο-λόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου−ηλεκτρολόγου και χημικού μηχανικού που διαθέ-τουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα, όπως αυτή θα οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄.

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτη-ρίων που ορίζονταιστο Παράρτημα VΙ του νέου Νόμου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και για κάθε βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστείτε.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page